Transcription Factors

A total of 17 genes found

GeneFamilyType    
Pg_S0086.15C2C2-YABBYTF
Pg_S0897.62C2C2-YABBYTF
Pg_S1459.6C2C2-YABBYTF
Pg_S1530.24C2C2-YABBYTF
Pg_S1692.5C2C2-YABBYTF
Pg_S2285.1C2C2-YABBYTF
Pg_S2440.14C2C2-YABBYTF
Pg_S2660.1C2C2-YABBYTF
Pg_S3092.12C2C2-YABBYTF
Pg_S3706.10C2C2-YABBYTF
Pg_S4183.3C2C2-YABBYTF
Pg_S4463.2C2C2-YABBYTF
Pg_S4510.1C2C2-YABBYTF
Pg_S5025.8C2C2-YABBYTF
Pg_S6003.5C2C2-YABBYTF
Pg_S7574.2C2C2-YABBYTF
Pg_S8726.3C2C2-YABBYTF